SIA „LAD 1” PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATŅU LIETOŠANA

Šajā privātuma politikā (turpmāk – „Politika”) ir aprakstīti būtiskākie fizisko personu datu apstrādes principi un kārtība, kādā SIA LAD 1 apstrādā personas datus un nodrošina privātuma kultūru uzņēmumā.
Politika tiek piemērota, ja klienti - fiziskas personas, kā arī klientu – juridisko personu - pārstāvji, darbinieki vai saistītas trešās personas izmanto, ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos saņemt SIA LAD 1 pakalpojumus. Politika tiek attiecināta arī uz sadarbības partneriem un uz sadarbības attiecībām ar klientiem, kas nodibinātas pirms šo principu stāšanās spēkā, lai pilnveidotu esošo sadarbību un privātuma nodrošināšanu tās ietvaros.

SIA LAD 1 lieto sīkdatnes, lai atbalstītu tādas modernas iespējas kā pieteikšanās sistēmā un rakstu kopīgošana. Lūdzu, ieslēdziet sīkdatņu izmantošanu, lai pilnībā izbaudītu vietnes iespējas. Pārlūkojot mūsu vietni ar aktivizētām sīkdatnēm, Jūs piekrītat to lietošanas noteikumiem.

 

  SIA “LAD 1” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Spēkā no 2018. gada 25. maija

Šajā Privātuma politikā, turpmāk tekstā –Politika –, ir aprakstīti būtiskākie fizisko personu datu apstrādes principi un kārtība, kādā SIA LAD 1 apstrādā personas datus un nodrošina privātuma kultūru uzņēmumā.Politika tiek piemērota, ja Klienti, kuri ir fiziskas personas, kā arī ja Klientu –juridisko personu -pārstāvji, darbinieki vai saistītas trešās personas izmanto, ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos saņemt SIA LAD 1 pakalpojumus. Politika tiek attiecināta arī uz Sadarbības partneriem un uz sadarbības attiecībām ar Klientiem, kas nodibinātas pirms šo Principu spēkā stāšanās, lai pilnveidotu esošo sadarbību un privātuma nodrošināšanu tās ietvaros.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1.1. Šajā Politikā ir aprakstīts, kā SIA LAD 1 veic personas datu apstrādi. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi var tikt aprakstīta arī līgumos un citos, ar pakalpojumiem saistītos,dokumentos, kā arī SIA LAD 1 iekšējos noteikumos.

1.2. SIA LAD 1 saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir atbildīga un nodrošina personas datu konfidencialitāti, nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos informācijas drošības pasākumus, piemēram, sistēmu drošības pārbaudes, kā personas datu pārzinis, vai arī apstrādātājs, atkarībā no veicamās personas datu apstrādes statusa un mērķiem.

1.3. SIA LAD 1 darbinieki, kas iesaistīti personu datu apstrādē, tiek atbilstoši apmācīti un ir saņēmuši norādījumus par konfidencialitāti attiecībā uz darba pienākumu pildīšanas gaitā pieejamiem personu datiem.

1.4. Gadījumos, kad pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai tas ir nepieciešams, SIA LAD 1 var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Tādos gadījumos tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi un drošības pasākumus saskaņā ar SIA LAD 1 norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

1.5. SIA LAD 1 sīkdatņu un privātuma politika ir pieejama klientu apkalpošanas vietā (birojā). 1.6. Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, SIA LAD 1 ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku paziņojot Klientiem par attiecīgajiem grozījumiem SIA LAD 1 klientu apkalpošanas vietā (birojā), pa e-pastu vai pa tālruni, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

  1. 2. PERSONAS DATU VEIDI UN KATEGORIJAS

Personas dati primāri tiek iegūti no Klienta, kā arī noteiktos gadījumos no trešajām personām, kas pārstāv Klientus.

2.1. Personas datu kategorijas, kuras SIA LAD 1 pārsvarā apstrādā, ir:

-Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošo dokumentu informācija, kad tā pamatoti nepieciešama tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai;

-Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

-Ģimenes un saistīto personu dati, piemēram, ziņas par Klienta ģimeni, ar kuru kopā plānots atpūtas brauciens;

-Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm;

-Saziņas dati, kas tiek apstrādāti, kad Klienti apmeklē SIA LAD 1 klientu apkalpošanas vietu (biroju), sazinās ar SIA LAD 1, piemēram pa e-pastu;

-Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas, apdrošināšanas pieredze;

  1. 3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATS

 SIA LAD 1 veic personas datu apstrādi:

3.1. Pakalpojumu sniegšanai:

Lai nodrošinātu saviem Klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, noslēgtu un izpildītu līgumus.

3.2. Klienta un/vai SIA LAD 1 interešu aizsardzībai: Lai aizsargātu Klienta un/vai SIA LAD 1 intereses un uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai sniegtu pierādījumus darījumiem, pamatojoties uz līgumu izpildi. Lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai SIA LAD 1 leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos; vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Lai nodrošinātu prasījuma tiesību aizstāvību.

3.3. Papildu pakalpojumu sniegšanai un piedāvāšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai; Lai Klientiem piedāvātu SIA LAD 1 pakalpojumus, uzlabotu Klientu apmierinātību un pakalpojumu kvalitāti.

3.4. Juridisko pienākumu izpildei: Lai pildītu piemērojamos normatīvos aktus, vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai ievērojot SIA LAD 1 leģitīmās intereses nodrošinātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

  1. 4. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

4.1. Ar tūrisma pakalpojumu nodrošināšanu saistītajiem sadarbības partneriem, piemēram, aviopārvadātājiem, viesnīcu konsolidatoriem, apdrošināšanas kompānijām, tūroperatoriem;

4.2. Institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm;

4.3. Auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai citiem SIA LAD 1 apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem;

4.4. citām personām, kuras ir saistītas ar SIA LAD 1 pakalpojumu sniegšanu un uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem.

  1. 5. APSTRĀDES ĢEOGRĀFISKĀ TERITORIJA

5.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr tie, atbilstoši pakalpojumiem, kurus Klienti izvēlas, var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

5.2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt,ja tam ir tiesisks pamatojums, piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

-noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas, vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

-ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

-saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

5.3. Pēc pieprasījuma Klienti var saņemt sīkāku informāciju par personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

  1. 6. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS PERIODS

6.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

6.2. Glabāšanas periodi var būt pamatoti ar līgumu ar Klientu, SIA LAD 1 leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, civiltiesībām u.tml.).

  1. 7. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 Datu subjektiem -Klientiem, to pārstāvjiem, darbiniekiem un ar pakalpojuma saņemšanu saistītajām fiziskajām personām ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

7.1. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

7.2. iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;

7.3. prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

7.4. ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad SIA LAD 1 izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

7.5. saņemt informāciju, vai SIA LAD 1 apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

7.6. saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

7.7. atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

7.8. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;

7.9. iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

  1. 8. KONTAKTINFORMĀCIJA

 8.1. Saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu, Klienti var sazināties ar SIA LAD 1 pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai tālruni: (+371) 29238180, (+371) 67281462.

 

SIA LAD 1 SĪKDATŅU LIETOŠANA

 

Spēkā no 2018. gada 25. maija

Mēs lietojam sīkdatnes, lai atbalstītu modernas iespējas, kā pieteikšanās sistēmā un rakstu kopīgošana. Lūdzu, ieslēdziet sīkdatņu izmantošanu, lai pilnībā izbaudītu vietnes iespējas. Pārlūkojot mūsu vietni ar aktivizētām sīkdatnēm, Jūs piekrītat to lietošanas noteikumiem. Lai uzzinātu vairāk, pārskatiet mūsu sniegto informāciju.

INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

SIA LAD 1 ir stingra privātuma politika. Mēs esam apņēmušies būt pārredzami saistībā ar tehnoloģijām, kuras lietojam, un zemāk esošā informācija norāda, kā mēs lietojam sīkdatnes kad Jūs apmeklējat mūsu vietni https://www.lad1.lv/lv/

KAS IR SĪKDATNE?

Sīkdatne ir mazs teksta fails, ko vietne caur Jūsu pārlūkprogrammu saglabā Jūsu datorā. Visām sīkdatnēm ir derīguma termiņš, kas nosaka cik ilgi tās glabāsies Jūsu datora atmiņā. Šis termiņš var būt nenoteikts. Sīkdatnes var noņemt divos veidos: automātiski, līdz ar derīguma termiņa beigšanos, vai manuāli, kad Jūs to izdzēšat. Zemāk tekstā mēs esam iekļāvuši norādījumus, lai palīdzētu Jums saprast kādas sīkdatnes mēs lietojam.

VAI SIA LAD 1 LIETO SĪKDATNES?

Jā, lai nodrošinātu mājaslapas efektivitāti.

KĀDAS SĪKDATNES SIA LAD 1 LIETO UN KĀPĒC?

Mēs lietojam dažādas sīkdatnes dažādu iemeslu dēļ. Sesijas sīkdatnes –šīs ir īslaicīgas sīkdatnes, kas saglabājas (un tiek automātiski izdzēstas) tiklīdz Jūs aizverat savu pārlūkprogrammu. Mēs lietojam sesijas sīkdatnes, lai atļautu pieeju noteiktam vietnes saturam un lietām, kurām varat piekļūt tikai piesakoties sistēmā. Pastāvīgās sīkdatnes –šīs parasti ir ilglaicīgas sīkdatnes, kas saglabājas Jūsu pārlūkprogrammā līdz derīguma termiņa beigām, vai līdz tās tiek manuāli izdzēstas. Mēs lietojam pastāvīgās sīkdatnes, lai saglabātu pieteikšanās informāciju, kas ļauj reģistrētiem lietotājiem atgriezties vietnē bez atkārtotas pieteikšanās sistēmā. Pastāvīgās sīkdatnes lietojam arī, lai noteiktu lietotāju paradumus, kas mums ļauj uzlabot mūsu vietni. Šī informācija ir anonīma –kad mēs pārlūkojam statistikas datus, mēs neredzam personiski identificējošu informāciju.

AR KĀDĀM VĒL SĪKDATNĒM ES VARĒTU SASKARTIES SIA LAD 1?

Vietnē ir arī ierobežotas trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes var būt gan sesijas, gan pastāvīgās un tās ir izvietojušas citas juridiskās personas. Piemēram, mēs pašreiz atļaujam: Sociālo kopīgošanu –tā atļauj Jums dalīties ar mūsu rakstiem, izmantojot dažādus sociālos tīklus, kā Facebook. Apmeklētāju statistikas ievākšanu –mēs izmantojam tādus pakalpojumus kā Google Analytics, lai zinātu cik daudz apmeklētāju pārlūko mūsu vietni un kuras lapas ir populāras. Tas mums ļauj uzlabot mūsu vietnes efektivitāti. Personiski identificējoša informācija netiek saglabāta un vietnes lietojuma paradumi vienmēr tiekapskatīti kopumā (un anonīmi). Citām funkcijām –mēs izmantojam dažādus reklāmas nodrošinātājus, ieskaitot GoogleAnalytics/Doubleclick. Šie pakalpojumi izmanto sīkdatnes, lai kontrolētu reklāmas biežumu un atrastu pareizo mērķauditoriju pēc noteikta tipa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

VAI SIA LAD 1 LIETO TĀ SAUCAMO “UZBĀZĪGO” SĪKDATNI?

Nē. Mēs nelietojam atgrieztās mērķauditorijas (re-targeting) vai flashsīkdatnes, vai jebkāda cita veida sīkdatnes, kas var pārtvert personiski identificējošu informāciju.

VAI SIA LAD 1 IZMANTO SĪKDATNES, LAI PĀRDOTU KLIENTU INFORMĀCIJU?

Nē.

KĀS ES VARU IZDZĒST VAI BLOĶĒT SĪKDATNES?

Ja vēlaties izdzēst vai bloķētsīkdatnes, Jūs to varat izdarīt jebkurā laikā caur Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem. Piemēru varat apskatīt www.allaboutcookies.org/managecookies